Wednesday, December 4, 2013

ဘိန္းအစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းကို RCSS စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေန

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ဘိန္းအစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္း အတြက္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဇင္း မယ္ျမိဳ႕ ရွိေခတ္မွီ စိုက္ပ်ဳိး ေရးနည္း မ်ားကို သင္ၾကားရန္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ တက္ေရာက္လို သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း မိုးနဲျမိဳ႕နယ္ သင္တန္းသား တဦးျဖစ္သူ အိုက္ငင္း က ဆိုပါသည္။

သင္တန္း တက္သူေတြရဲ့ စရိတ္ေတြကို (RCSS) က က်ခံေပးတယ္။ သင္တန္းျပီးရင္ေတာ့ ကုလ သမဂၢ မူးယစ္ တိုက္ ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ (UNODC) ကလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္မဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ဦးစားေပးခန္႔အပ္ သြားမယ္လို ႔၄င္းတို႔အား ေျပာထား ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
 
(RCSS) အစီစဥ္တြင္ တျမိဳ႕နယ္လွ်င္ လူ(၃)ဦးမွ (၅)ဦး အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဇင္းမယ္ျမိဳ႕မွ ေခတ္မွီေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး သင္တန္း မ်ားကို တက္ေစပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ သည္ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ ေရးတြင္ အားေပးေထာက္ ခံသည့္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(UNODC) အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုးနဲၿမိဳ႕တြင္ ဘိန္းအစားထုိး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး အစီစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက (RCSS /SSA) အဖြဲ႔မွလည္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္  ၾကိဳတင္စီစဥ္သည့္ အေနျဖင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို သင္တန္းတက္ခိုင္း ေစသည့္ အစီစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္ျပီးပါက လည္း ထိုက္သင့္ေသာ လစာေပးျပီး ၀န္ထမ္း အျဖစ္ ခန့္အပ္မည္ဟု (UNODC) တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

(RCSS) ဥကၠဌ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လလယ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေနျပည္ေတာ္ သို႔သြား ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို (UNODC) အဖြဲ႔ႏွင့္ လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

(UNODC) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ (RCSS) အဖြဲ႔ အားပါ၀င္ပူးေပါင္း ေစလို ေသာ္လည္း အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက မႏွစ္သက္ခဲ့ဟု ဆိုပါသည္။ (RCSS) သည္အစိုးရႏွင့္ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥေဆြးေႏြးစဥ္ ကတည္းက မူးရစ္ေဆး၀ါး ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ေရး အစီစဥ္ကို တင္ခဲ့ျပီး မူအာျဖင့္ သေဘာတူ ခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အစီစဥ္သည္ (UNODC) ႏွင့္ပူးေပါင္းလိုေသာ္လည္း (RCSS) ပါ၀င္လာမွဳ ကို  လက္မခံခဲ့သျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖၚမွဳ ေႏွာင့္ေႏွး ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု (RCSS) ဖက္မွသံုးသပ္ ထားေၾကာင္း ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူက ဆိုပါသည္။

(RCSS) သည္ ရွမ္းျပည္တြင္း မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္မွဳကို ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ (UNODC) ႏွင့္ ၄င္းတို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားေနသျဖင့္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေပးေသာ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ဆုကို (RCSS) ရရွိခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ (UNODC) ၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူျပီး၊ မိမိတို႔ အစီစဥ္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ပညာေပးျခင္း၊သီးႏွံ အစား ထိုးစိုက္ပ်ဳိး ေရးအတြက္ ေခတ္မွီ စိုက္ပ်ဳိးေရး စနစ္မ်ား သင္ၾကားေစျခင္း၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၌ မူးရစ္ေဆး၀ါး ျဖတ္သည့္ စခန္းမ်ားႏွင့္ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းေလာ၀္ဆိုင္က ဆိုပါသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးကို မူအရ သေဘာတူ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ နယ္စပ္ေက်ာ္ေသာ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အတူ ျမန္မာအစိုးရ ကလည္းမူ အရသေဘာ တူထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မရွိေပ။ (UNODC) ကမူ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ စတင္လို ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္စည္းေနရ ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ဗနခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ (RCSS) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ဳိးသားေရး အျမင္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ မူးရစ္ေဆး ပံ့ေပ်ာက္ေရး ပညာေပးေရးကိစၥ၊ အစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေရး မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေန မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။