Sunday, December 9, 2012

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ ဒုတိယအဆင့္ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအၾကား ဒုတိယအဆင့္ ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕အၾကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Myanmar Peace Center တြင္ ေအာင္ျမင္ စြာက်င္းပခဲ့ၾကရာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလ့လာသူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီအသီးသီးမွ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ႀကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္  စစ္ေရးအပါအ၀င္ ရန္မူတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ ဆုံေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ပင္လုံ စိတ္ဓါတ္ကုိ အေျခခံသည့္“ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ” တရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိး ရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႕ စုံညီစြာ လက္ မွတ္ေရးထုိးျခင္းတုိ႕ကုိအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (၃) ရပ္အား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။


၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၇) ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း သေဘာ တူထားေသာ ဒုိ႕တာ၀န္ အေရးသုံးပါးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မျပဳိကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးတုိ႕အျပင္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကုိ အေျခခံသည့္ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႕ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၀) ရက္ေန႕ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕ အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိးထား သည့္ ေန႕ ထူးေန႕ျမတ္ျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရး၊ ခ်င္း၀ိေသသတုိင္းအား ခ်င္းျပည္နယ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႕ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးတုိ႕ကုိ ခ်င္းျပည္ နယ္အစုိးရမွဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပန္လည္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႕အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ ကာလ အတြင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အၾကားဆက္သြယ္ ဆက္ဆံမႈ အားလုံး ကုိ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတရားအ သင္း အက္ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာ တူခဲ့ၾကသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီးခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေလွ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ခ်င္းလူ႕ အခြင့္အေရးေကာ္မီတီကုိ ဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ အစီရင္ခံစာအား ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ၊ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦး ႏွင့္“ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႕ အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ ” ထံသုိ႕ တင္ျပရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတခုဖြဲ႕စည္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ သည္။ 
ထုိသုိ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ၊ INGO, NGO တုိ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းအနည္းဆုံး ေခတ္မွီေလယာဥ္ကြင္းတခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕ နယ္မွ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ အထိ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမၾကီး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စု ဘာသာ စကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မည္ Community Radio Program ထူေထာင္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္ နယ္ရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ အင္တာနက္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႕ ပူးေပါင္းအေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သားမ်ား ခရီးသြားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပခုကၠဴ၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ေတြ ႏွင္ ဆိတ္ျဖဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေဂဟာ ( Chin State  House) မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႕ပူးေပါင္းၿပီး တည္ေဆာက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕
ဆက္သြယ္ရန္
ေဒါက္တာေရႊခါး
Phone   း           း +959400511999
း           း 0066 8729980397

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။