Thursday, November 7, 2013

မြန္တို႔ဌာေန ရာမည တိုင္းက မြန္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

မြန္တုိ႔ ဌာေန ရာမညတုိင္း အတြင္းရွိ ေရွ႔နာမည္ မြန္ အေခၚေဝၚ မ်ား ( ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ မြန္ နာမည္ျဖင္႔ တုိက္ရုိက္ ေခၚေဝၚထားေသာ အမည္မ်ား ၁။ကမာရြတ္ = မြန္ဘာသာ ကမာရတ္ = ကမာရြတ္ ( ရတနာကန္) လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ၂။ ေကာ့မွဴး = မြန္ဘာသာ ကံ မုဟ္ = ေကာ့မု( အစြန္းအငူျမုိ့ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္ ။ ၃ ။ က်ဳိကၠစံ = မြန္ဘာ သာ က်ာ္ ဒစာံ = က်ဳိက္ဒစန္း ( ရွစ္ပါးဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။
၄။ က်ဳိက္ကမာကမု = မြန္ဘာသာ က်ာ္ကမာကမု = က်ဳိက္ကမာကမု ( လမုပင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ ေရကန္ဘုရား လုိ႔အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ၅ ။ က်ဳိက္ကမာစိန္ = မြန္ဘာ သာ က်ာ္ကမာစိင္ = က်ဳိက္ကမာစိန္ ( ဆင္ ကန္ဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ၆ ။ က်ဳိကၠလဲ့ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ကလဲ့ ( က်ဳိက္ကလဲ့ ) ၇ ။ က်ဳိက္ကလုိ့ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ကလံ = က်ဳိက္က ေလာ့ ( ကန္ေတာ့ဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။

၈။ က်ဳိက္ကလုိင္ေထာ္ ေမွာ္ဘီေထာက္ႀကံ့နယ္ မြန္ဘာသာ က်ာ္ ကလုိင္ထဝ္ = က်ဳိက္ကလုိင္ေထာ္ ( ေရြးအုိးဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ၉ ။ က်ဳိက္ေခါက္ သန္လ်င္ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ခုတ္ = က်ဳိက္ ေခါက္ ( ရေသ့ေခါက္ ဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ၁၀။ က်ဳိက္ထပုိ႔ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ထပွ္ = က်ဳိက္ထပုိ႔ ( ရဟႏၲာ ခုနစ္ပါး ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ၁၁ ။ က်ဳိက္ေထာ္ ေကာ့မွဴ႕ နယ္ မွာ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ထဝ္ = က်ဳိက္ေထာ္ ( ေရြးဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။
၁၂ ။ က်ဳိက္ေဒဝိ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ ဒုၤဝိ = က်ဳိက္ေဒဝိ ( သဖန္းပင္ကုန္း ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၃ ။ က်ဳိက္ေဒးအပ္ ဗုိလ္တေထာင္ ဘုရား မြန္ဘာသာ က်ာ္ဒးအပ္ = က်ဳိက္ေဒအု္႔ ( အပ္ႏွံဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၄ ။ က်ဳိက္ေမွာ္ဝန္း ေရြးေမွာ္ဝန္းဘုရား မြန္ဘာသာ က်ာ္တမအ္ဝါန္ = က်ဳိက္မွိ႔ ဝမ္း ( ဂဝံေက်ာက္ ဘုရားလုိ့ အဓိပၸါယ္ရသည္။
၅ ။ က်ဳိက္သုတ္ ဆူးေလးဘုရား မြန္ဘာသာ က်ာ္အသုက္ = က်ဳိက္အဆုပ္ ( အဆုပ္ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၆ ။ က်ဳံဖာ = မြန္ဘာသာ ႀကုင္ဘာ = က်ဳံဖယ္ ၁၇ ။ ဆင္မလုိက္ = မြန္ဘာသာ သင္မလာ္ = ဆမ္းမလုိက္ ( ကမ္းပါးျပိဳလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၁၇။ တညင္ ျမိဳ႕= မြန္ဘာသာ ဍဳင္ေသင္ =ဒုံဆင္း ( စရည္ပင္းျမိဳ႕ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၈။ တာေမြ = မြန္ဘာသာ တာမြဲ = တာေမြ ( ထန္းတစ္ပင္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၉ ။ တံြ ့ေတး = မြန္ဘာသာ ကြာန္ဒုၤ = ကြမ္းေဒ ( ေတာင္းကုန္ရြာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂၀ ။ ဒဂုံ = မြန္ဘာသာ ဒဂုင္ = လဂုံ ( မတင္မက် ကန္႔လန္႔လုိ႔ အဓိ ပၸါ ယ္ရသည္ ။ (၁၇၅၅) ခုႏွစ္ ဦေအာင္ေဇယ် လက္ထက္ က ရလဂုံ ကေန ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းလုိက္ခဲ့သည္ ။ ၂၁ ။ ဒလ = မြန္ဘာသာ ဍဳင္ဒုန္ဇလ = ဒုံဒြန္းဇလဲ့ ( ႀကခတ္ဝါးျမိဳ ႔လုိ႔အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂၂ ။ ေဒါပုံ = မြန္ဘာသာ တဲပုင္ = ေတာ္ဗြန္း ( ေတာင္ဘက္ျမိဳ႕လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂၃ ။ ပုဇြန္ေတာင္ = မြန္ဘာသာ ပသုန္ဒုၤ = ပဆြန္ေဒ ( ေတာင္ ၅ ေတာင္ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။
၄ ။ ေဘာက္ေထာ္ = မြန္ဘာသာ စုိပ္ထဝ္ = ေဘာက္ထဝ္ ( ေရြဟသာၤ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၂၅ ။ မဂၤလာဒုံ = မြန္ဘာသာ ဍဳင္ျဒာဲ မေင = ဍဳံဒရုိင္မေင ( မဂၤလာျမိဳ႕လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၂၆ ။ ေမွာ္ဘီ = မြန္ဘာသာ မအ္ဗီ = ဆ မုိ႔ဗီ ( ေက်ာက္ဥ သ်စ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၂၇ ။ ေရြတိဂုံ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ဒဂုင္ = က်ဳိက္တိဂုံ ( ကန္႔လန္႔တင္ ဘုရားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂၈ ။ သမုိင္း = မြန္ဘာသာ သမိင္ = ဆမိန္း ( အရာရွိမင္း လုိ႔အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၂၉ ။ အင္းစိန္ = မြန္ဘာသာ အင္စိင္ = အန္းစိန္ ( ဆင္အင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၃၀ ။ အင္းတေကာ္ = မြန္ဘာသာ အင္ တေဂါဝ္ = အန္းတေကာ ( စမ္းေခ်ာင္းအင္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၃၁ ။ အင္ယား = မြန္ဘာသာ အင္လွာ = အန္းလွာ ဧရာဝတီတုိင္း အတြင္းျမိဳ႕ ရြာ မြန္နာမည္မ်ား
၁။ ပုသိမ္ = မြန္ဘာသာ ဘာသီ = ဖယ္ဇိမ္း ( သိမ္ေက်ာင္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။
၂ ။ ေဒးဒရဲ = မြန္ဘာသာ ဒုၤၿဒဲာ = ေဒးဒရုိင္း ( ဒရယ္ေတာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၃ ။ ပန္းတေနာ္ = မြန္ဘာသာ ပါင္ တဏွ္ = ပုိင္တေနာ့ ၄ ။ ဖ်ာပုံ = မြန္ဘာသာ ဖ်ာပုင္ = ဖ်ာပုံး ( ထမင္းေစ်းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၅ ။ ေျမာင္ျမ = မြန္ ဘာသာ ျမံင္မလ = မေရာင္းမလဲ့ ( မ်ဳိးစပါးဆဲြရာ ေျမာင္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၆ ။ လပြတာၱ = မြန္ဘာသာ လပတ္တာ = လပြတ္တာ ( ထန္းပင္တူေျမာင္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၇ ။ ဟသာၤတ = မြန္ဘာသာ ဟံသာဒုိအ္ = ေဟာင္ဆာဒုိ႔( ဟသာၤနာခုိ ေနရာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၈ ။ က်ဳိကၠဘာ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ကဗါ = က်ဳိက္ကပါ ( ငါးႏွစ္ေကာင္း ဘုရားလို႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၉ ။ က်ဳိက္ကမု = မြန္ဘာသာ က်ာ္ကမု = က်ဳိက္ကမု ( လမုပင္ဘုရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၀ ။ က်ဳိကၠလြန္ပြန္ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ကေလာ္ပန္ = က်ဳိက္ကလြတ္ပြန္း ( နတ္ႀကီးေလပါး ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။
၁၁။ က်ဳိက္ ေဒးယ်ဳံ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ဒုၤရုိမ္ = က်ဳိက္ေဒရုန္ ( သနပ္ဖက္ပင္ ေတာင္ကုန္းဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၂ ။ က်ဳိက္ပိ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ပိ = က်ဳိက္ပြဲ ့ ( ဘုရားသုံးဆူး လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၃ ။ က်ဳိက္လတ္ = မြန္ဘာ သာ က်ာ္ေလာတ္ = က်ဳိက္လြတ္ ( ဘုရာျပိဳလွ် အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၁၄ ။ က်ဳံက = မြန္ဘာသာ ႀကုင္က = က်ဳံက ( ငါးရွိေသာ ေခ်ာင္းလွ်႕ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၁၅ ။ က်ဳံ က်ဳိက္ = မြန္ဘာသာ ႀကုင္က်ာ္ = က်ဳံ က်ဳိက္ ( ဘုရားေစ တီ ေက်ာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၆ ။ က်ဳံတာ = မြန္ဘာသာ ႀကုင္တာ = က်ဳံတာ ( ထန္းပင္ေခ်ာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။
၁၇ ။ က်ဳံ ေပ်ာ္ = မြန္ဘာသာ ႀကုင္ျပဲ = က်ဳံပေရာ့ ( ထိန္ပင္းေခ်ာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၈ ။ ႀကံခင္း =မြန္ဘာသာ က်ာံကင္ = က်ာန္ကန္း ( မိေက်ာင္းကင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၉။ ဇလြန္ = မြန္ဘာသာ ဇေလာန္ = ဇလြန္း ( ဖ်ာ ယက္ေသာသင္ဖ်ဳး လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂၀ တလုပ္ေထာ္ = မြန္ဘာသာ တလတ္ထဝ္ = တလုပ္ေထာ ( ေရြေရာင္း ဇင္ျပြန္းပင္ ရြဗာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂၁။ ေမာ္တင္ = မြန္ဘာသာ မုဟ္နဂၤရာဇ္ = မုနင္ဂရပ္ ( အစြန္းအဖ်ားအငူ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂၂။ ေရြမုေ႒ာ္ = မြန္ဘာသာ က်ာ္မု႒ိ = က်ဳိက္ မု ႒ိ ဧရာဝတီတုိင္းမွာ မြန္လူမ်ဳိးေနထုိင္ ထားတဲ့ေနရာ မြန္နာမည္ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္ အခု ဧရာဝတီတုိင္း အတြင္းမွာ မြန္လူမ်ဳိး ကေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး ဘယ္ေရာက္ႀက ကုန္လဲ ?
မြန္ျမိဳ႕ ရြာနာမည္ ေတြဘဲ က်န္ေတာ့သည္။ ဝမ္းနည္စရာပါ ။ ပဲခူးတုိင္း အတြင္းရွိျမိဳ႕ ရြာ မြန္နာမည္မ်ား ၁။ ပဲခူး = မြန္ ဘာသာ ဘဂံြ = ဖဲ့ဂုိ႔ ( ေခ်ာက္လွန့္ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂ ။ ကမာစဲ = မြန္ဘာသာ ကမာျဇဲ = ကမာဆြယ္ ( ေညာင္ကန္လို႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၃ ။ ကဝ = မြန္ဘာသာ ကဝ = ကဝ ( လင္းမီဆဲြရြာ လုိ႔ ဓိပၸါယ္ရသည္။ ၄ ။ က်ဳိက္ေတာ္ဝိ = မြန္ဘာသာ က်ာ္တ ဝ္ ဝိ = က်ဳိက္ေတာ္ဝိ ( သဖန္းပင္ကုန္း ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၅ ။ က်ဳိက္ေပါ = မြန္ဘာ သာ က်ာ္ပဝ္ = က်ဳိက္ေပါ ( စ်ာန္ပ်ံႀကြ ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၆ ။ က်ဳိက္ပြန္ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ပန္ = က်ု်က္ပြန္း ( ဘုရာေလဆူးလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၇ ။ ဒုံဇရစ္ = မြန္ဘာသာ ဍဳင္ေသွ္ = ဒုံဆစ္ ( စရစ္ပင္ျမိဳ႕လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၈ ။ ဒုိက္ဦး = မြန္ဘာသာ ဍာ္အုဲ = ဒုိက္အြီး ( ေရ ပုပ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။
၉ ။ ပုိင္ကမာ = မြန္ဘာသာ ပါင္ကမာ = ပုိင္ကမာ ( ေရကန္အဝ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၁၀ ။ ေပါင္းေလာင္း = မြန္ ဘာသာ ပါင္လံငိ = ေပါင္ေလာင္း ( ေရြပြတ္အဝလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၁ ။ ၿပြန္တံဆာ = မြန္ဘာသာ ပလုီသစၥာ = ပလြန္းဆစာ ( သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ျမိဳ႕အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၂ ။ မေဒါက္ = မြန္ဘာသာ ကမာဍဳိတ္ = ကမာေဒါက္( အုတ္ ကန္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၃ ။ ေရြးေမာ္ေဓာဘုရား = မြန္ဘာသာ က်ာ္မံက္တဲ = က်ဳိက္မြတ္ေတာင္ ( ငုတ္တုတ္ေပၚ ဘုရားလုိ့ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ေနာက္ပုိင္း ေရြနာမည္ထည့္ပီ ေရြေမာ္ေဓာလုိ႔ ေခၚခဲ့သည္ ။ ၁၄။ ဝါးတရာ = မြန္ဘာသာ ဝါကရး = ဝယ္ကရ ( ျမစ္စပ္လယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၅ ။ ေဝါ = မြန္ဘာသာ ဝအ္ = ေဝါ့ ( သကၠယ္ရြာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၆ ။ သာယာဝတီ = မြန္ဘာသာ သရဝတီ = ဆရဝတဲြ ( အုိင္ရွိေသာအရပ္ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၁၇ ။ သနပ္ပင္ = မြန္ဘာသာ တက္ေျပင္ =တပ္ျပင္း ( က်ြဲရုိက္ျမိဳ ႔လုိ႔အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၿမိဳ႕ ရြာ မြန္နာမည္မ်ား
၁ ။ ေကာ့ကရိတ္ = မြန္ဘာသာ ကအ္ႀကိက္ = ေကာ့ကရိတ္ ( မွုိ႕ပင္ကုန္း လုိ့အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂ ။ က်ဳံဒုိး = မြန္ဘာသာ ႀကုင္ဒုၤ = က်ဳံဒုိ ( ေတာင္ရွိေခ်ာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၃။ ထုံးအုိင္ = မြန္ဘာသာ ထုင္အင္ = ထုံးအန္း ( ေရနက္ေသာအင္း လို႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၄ ။ ေဒါနေတာင္ = မြန္ဘာသာ ဒုၤဟနာ တ္ = ေဒဟနတ္ ( ဟင္းခ်ဳိရြက္ အပင္ေပါက္ ေတာေတာင္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၅ ။ ေဒၚလန္ = မြန္ဘာသာ ဒုၤလာန္ = ေဒလန္း ( ေညာင္မုတ္ ဆိတ္ပင္ေတာင္ကုန္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၆ ။ ဖာပြန္ = မြန္ဘာသာ ဘာပန္ = ဖယ္ပြန္ ( ေက်ာင္းေလေက်ာင္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၇ ။ ဖားဗ် = မြန္ဘာသာ ဘာဖရး = ဖယ္ဖရ ( ဘုရားေက်ာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၈ ။ ၿမဝတီ = မြန္ဘာသာ ျမဗတိံ = မရဲ့ဗတဲြ ( သဲဧျမရြာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။
 ၉ ။ လွုိင္းဘဲြ= မြန္ဘာသာ လုိင္ဗလဲ = လုိင္ဗလဲ ( ပုလဲရွိေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ မြန္ျပည္နယ္အ သြင္းရွိ ျမိဳ႕ ရြာနာမည္မ်ားကုိ မြန္လူမ်ဳိးတုိင္ အားလုံး သိေနႀကမွာပါ ၁။ စစ္ေတာင္း = မြန္ဘာသာ သက္တုိင္ = ဆပ္ ေတာင္း ( ပဲခူးနယ္ႏွင့္ သထုံနယ္ ကုိစည္းျခားထားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂ ။ မုပၸလင္ = မြန္ဘာသာ မုခ္ေျပင္ = မုတ္ပ ရင္း ( ပဲခူးမယ္ေတာ္ နံကရုိင္းကၽြဲမ သြားထားေသာ လမ္ေႀကာင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၃ ။ က်ဳိက္ထီးရုိး = မြန္ဘာသာ က်ာ္ဣ သိယုၤ = က်ဳိက္ဣဆဲြယုိ ( ရေသ့ရြတ္ဘုရား လို႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၄ ။ က်ဳိက္ထုိ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ေထာဝ္ =က်ဳိက္ထုိ ( ပ်ားဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၅ ။ ဘီးလင္း = မြန္ဘာသာ ဓီ ကေလင္ = ဘီးကလင္း ( ျမစ္ျပန္ပင္ လယ္ျပန္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၆ ။ ႏွင္းပုလဲ = မြန္ဘာသာ ေႏွဟ္ဗလ = ႏွင့္ဗလဲ့ ( ျမရာပင္ဆိပ္ကမ္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရသည္။
 ၇ ။ သထုံ = မြန္ဘာသာ ဂဓုီ = ကထုံ ( နတ္နန္းဂူက ေညာင္ပင္ႀကီး အုပ္ဆုိင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၈ ။ က်ဳိက္ေကာ္ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ေကာ = က်ဳိက္ ေကာင္း ( ပန္းဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၉ ။ ေပါင္ = မြန္ဘာသာ ပံင္ = ေပါင္း ( သထုံမင္း ႏွင္ နဂါးဥ ဖြင္းေရြနန္က်င္ တုိ႔ ေပါင္းထာတဲ့ေနရာ လို႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၀ ။ မုတၱမ = မြန္ဘာသာ မုဟ္တ မအ္ = မုတေမာ့ ( ေက်ာက္ေတာင္စြန္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ၁၁ ။ ေမာ္လျမိဳ င္ = မြန္ဘာသာ မတ္မလုီ = မြတ္မလိန္ ( မြန္ဘုရင္ မွဲ႔ ရွင္ မ်က္စိပ်က္သြား တဲ့ေနရာ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၂။ မုပြန္း = မြန္ဘာသာ မုဟ္ပန္ = မုပြန္း ( မုခ္ဝ ေလဘက္လုိ႔  အဓိ ပါၸယ္ရသည္ ။ ၁၃ ။ က်ဳိက္မေရာ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ျမဟ္ = က်ဳိက္မေရာ့ ( ေက်ာ္ေစာေသာဘု ရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၄ ။ က်ဳိက္ေပါေလာ = မြန္ဘာသာ က်ာိပွ္လွ္ = က်ဳိက္ေပါေလာ့ ( စြန္းထြတ္ သြားေသာ ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။
၁၅။ မုဒုံ = မြန္ဘာသာ မုဟ္ဍဳင္ = မုဒုံ ( ျမိဳ႕အစြန္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၆ ။ ႀကာအင္း = မြန္ဘာသာ လွာဒကွ္ ( ႀကာအင္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၁၇ ။ သံၿဖဴဇရပ္ = မြန္ဘာသာ ျဇပ္ဗု ( ဇရပ္ျဖဴ ကေန သံၿဖဴဇရပ္ ေပ်ာင္းလာတယ္ ေရြျဖဴရတနာလုိ႔ မေျပာင္းသင့္ပါ။ ၈ ။ က်ဳိက္ခမီ = မြန္ဘာသာ က်ာ္ခမီ = က်ဳိက္ခမဲြ ( ရဟန္းဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရ သည္ ။ ၁၉ ။ ေရြစာရံ = မြန္ဘာသာ က်ာ္စိရံ ( ႀကာျမင့္စြာ တည္ေစသတည္း ဘုရားလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ေ ။ ၂၀ ။ ဝါခရူ = မြန္ဘာသာ ဝါခရူ = ဝယ္ခေရာင္း ( ခရာပင္ လယ္ကြင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ 

၂၁ ။ ေရးျမိဳ႕= မြန္ဘာသာ ဍဳင္ေရဝ္ က်န္ရွိေသာ္ရြာ နာမည္မ်ားကုိ မြန္ဘာသာျဖစ္ ေခၚဆုိထားပါတယ္ တနသာၤရီတုိင္း အတြင္းရွိျမိဳ႕ မြန္အေခၚေဝါမ်ား 

၁။ ထားဝယ္ = မြန္ဘာသာ ထဝါဲ = ထဝုိင္း ( ျမတ္စြာဘုရား တင္ပလႅင္ေခြ ထုိင္ခဲ့လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၂ ။ တနသာၤရီ = မြန္ဘာသာ တနင္သီ = တနန္းဆဲြ ( ရတနာ ရွိေသာေျမလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၃။ ဘိက္ = မြန္ဘာသာ ဘိက္ = ဘိက္ ( ဖိတ္ႀကားျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၄ ။ ေကာ့ေသာင္း = မြန္ဘာသာ ေကာ့သံင္ = ေကာ့ေဆာင္း ( ေသာင္ထြန္းေသာ ကၽြန္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ အထက္ျမန္မာျပည္ သရက္ျမိဳ႕က ေန ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေကာ့ေသာင္းအထိ မြန္တုိ႔ ပုိင္ထားတဲ့ေျမ ရာမညတုိင္း လုိ႔ ေခၚသည္။ သရက္ျမိဳ႕= မြန္ဘာသာ ဍဳင္သရက္ ဟံသာဝတီ ႏွင့္အင္ဝ ေခတ္ စည္းျခစ္ထားေသာ မြန္ဘာသာ သရက္ လုိ့ ေခၚသည္ တုိက္ရုိက္ ေခၚဆုိ ထားသည္။ ပ်ဥ္မနား = မြန္ဘာသာ ျပင္းမနာန္ = ပ်င္းမနား ( အင္ဝ ႏွင့္ ဟံသာဝတီ စစ္ပဲြ တြင္ စစ္ျပင္ဆင္ေသာ ေနရာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္။ 

ကုိးကား မာမက သုေတသီ

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။