Thursday, May 15, 2014

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဴိးေဖာက္မႈ အမ်ားဆံုးဟု KHRG ထုတ္ျပန္

(ဧရာ၀တီ)

ျမန္ မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ ပိုင္းရွိ ျပည္တြင္း စစ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ား တြင္ လူ႔အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာ သုေတ သနမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တြင္ ေဒသခံမ်ား ထံမွ အမ်ားဆံုး ရရွိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား (BGFs) ၏ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈ ျပႆနာသည္ အမ်ား ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“BGFs ေတြ ဟာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး မတိုင္ခင္ ကာလ အတိုင္း ခ်ိဳးေဖာက္ မႈေတြ ရွိေနဆဲ ဆို တာ ေတြ႔ရပါတယ္”ဟု ကြင္းဆင္း ေလ့ လာေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေစာအဲလ္ဘတ္က ဆိုသည္။


ေမလ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ “ဆိုင္းငံ့ျခင္း (သို႔) အသြင္းကူးေျပာင္းျခင္း” ဟု အမည္ရသည့္ KHRG အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၎က သတင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

အစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) တို႔ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေရးထိုးၿပီးသည့္ ေနာက္ ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အေျခအေနသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ တိုးတက္ လာေသာ္လည္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း KHRG အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား အေပၚ အစိုးရ၏ တိက်ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္ အပါအဝင္ အစိုးရတပ္၊ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား အႀကံျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပံုစံသစ္မ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အတြက္ စီးပြားေရး သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလာျခင္းမ်ား၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ အခြန္ႏွင့္ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း KHRG က ဆိုသည္။

“သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာထဲမွာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းတဲ့ကိစၥက ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ေတြေၾကာင့္ ေဒသခံေတြကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေနတယ္” ဟု မူဝါဒပိုင္း ဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေနာ္ခူးခူးဂ်ဴးက ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ တပ္မေတာ္မွ တပ္အင္အား ဆက္လက္ တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေပၚ ယံုၾကည္မႈ အားနည္း ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ေဒသခံေတြ စိတ္ထဲမွာ အပစ္အခတ္ရပ္တာက ယာယီလား၊ တကယ္ရပ္တာလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ရွိေနတုန္းပဲ”ဟု ေနာ္ခူးခူးဂ်ဴးက ဆိုသည္။

KHRG ၏ အစီရင္ခံစာကို အပစ္အခတ္ ယာယီ ရပ္စဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က လိုက္လံ ေကာက္ယူ ရရွိသည့္ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္း ၁၆၂ စံုႏွင့္၊ မွတ္တမ္း အေထာက္အထားေပါင္း ၃၈၈ ခု တို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕က ျပည္သူလူထုကို တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ လူသတ္မိုင္းႏွင့္ အျခားမိုင္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား သြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အဓမၼ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး ေတာင္းခံျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
KHRG အဖြဲ႔ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္း ျဖန္႔ေဝကာ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ စည္း႐ံုး လႈ႔ံေဆာ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္ ေဒသခံ လူထု ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႔သည္ ႏိုဗဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု အတြက္ ၂ ႀကိမ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လ်ာထားျခင္းခံခ့ဲရၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္ ေဖာင္ေဒး ရွင္းမွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ အာရွ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္ ေထာက္ျပျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။