Friday, February 13, 2015

စာရြက္ေပၚတြင္ ေပ်ာက္သြားမယ့္ ဒုတိယ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လား

(Mizzima)

လြန္ခဲ့သည့္ ၆၈ ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေတာင္တန္း၊ ျပည္မမခြဲျခားဘဲ လြတ္လပ္ေရး အရယူၾကရန္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးလ်က္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က စာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။

သို႔တုိင္ေအာင္ ႏွစ္ ၇ဝ နီးပါးၾကာျမင့္သည့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ မ်ား ျပည့္မီပါ၏ေလာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ အိပ္မက္မ်ား ျပည့္မီပါ၏ေလာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။


ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား မ်ားစြာကြာျခားေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းပဋိကၡႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားက သက္ေသ ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္ တုိင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္မလာေသးပါသနည္း။

ျပန္ေကာက္ယူရပါမူ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရမျပည့္ဝျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာေသးျခင္းေၾကာင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးသည့္ တိုင္းျပည္၊ အမ်ားနည္းတူ မဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္ေသးသည့္ တုိင္းျပည္၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေနေသးသည့္ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ႏုိင္သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈဟူသည့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းပါရွိလာသည္ျဖစ္ရာ တန္းတူညီမွ်မရွိသည့္ အေျခအေန၊ တန္းတူညီမွ်မရွိဟု ယူဆစရာရွိသည့္ အျပဳအမူ၊ အယူအဆႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မျပည့္ဝ ေသးျခင္းဟုလည္း ယူဆႏုိင္ပါသည္။

ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ''စကၠဴေပၚမွာ ေရးထိုးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္သာမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုကို ယံုၾကည္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုး ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈကို ယံုၾကည္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွလံုးသားမွာ ထိုးထားတဲ့ ကတိကဝတ္ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တေလးတစား လုိက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္ၾကရန္ ဆိုလိုရင္းပင္ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အစြဲျပဳလ်က္''ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ဆိုတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီ တူေရးနဲ႔ တန္းတူေရးအေပၚ အေျခခံတဲ့ ညီၫြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့စိတ္ဓာတ္ကို ဆိုလိုတာပါ''ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပင္လံုဟူသည္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခဲ့သည္။ 

တန္းတူညီမွ်သည္ဟူသည္ အေျခခံအ ေၾကာင္းအတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တုိက္ပြဲ မ်ား ယေန႔တုိင္ ျဖစ္ေပၚေနေသးသည္ကို သတိမူရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ မရွိပါကဆိုခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡသည္ မည္သည့္အခါမွ် မခ်ဳပ္ၿငိမ္း ႏုိင္သည္ကိုလည္း သတိေပးလိုပါ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၈ ႏွစ္က မဂၤလာရက္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ သည့္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ကို အထူးတလည္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ အျပည့္အဝရရွိရန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သံသယကင္းရွင္းသည့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္က အလြန္မဂၤလာရွိခဲ့ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ယေန႔တြင္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည့္ အေၾကာင္း ကတိကဝတ္ လက္မွတ္ ထိုးခဲ့ၾကသည္။ သတိေပးလိုသည္မွာ ဒုတိယပင္လံုစာခ်ဳပ္ မျဖစ္ေစဘဲ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေပၚလာႏုိင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။