Friday, January 4, 2013

ရွမ္းျပည္၏ နစ္နာခ်က္မ်ား အပိုင္း-၄ (ေတာင္ႀကီး ဦးထြန္းျမင့္)

(Kachinland)

စီးပြားေရးပိုင္း

သဘာပတိႏွင့္ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ခင္ဗ်ား။

ရွမ္းအမ်ဳိးသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္လိုဘဝမ်ဳိးမွာ က်ေရာက္ခံစားေနရတယ္ဆိုတာကို တင္ျပၿပီးခဲ့တဲ့ေနာက္ စီးပြားေရးအရ ဘယ္လို ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေနရတယ္။ ဘယ္လို ေသြးစုပ္ခံေနရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပပါရေစ။

ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ပါဝင္ေနၾကတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္ဟာ စီးပြားေရးအားျဖင့္ အေတာင့္တင္းဆုံး၊ သယံဇာတ ပစၥည္းဥစၥာေတြ အေပါမ်ားအႂကြယ္ဝဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံးက သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရွမ္းျပည္ရဲ႕ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ -
(၁)     သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း။
(၂)     သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္
(၃)     လယ္ယာၿခံေျမ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံး သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


အဲဒီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ “ရွမ္းျပည္သူေတြလဲ ခံစားရပါတယ္”ဆိုတဲ့ နာမည္ကေလးခံႏိုင္႐ုံ အ႐ိုးအရင္းေလာက္သာ ခံစားရၿပီး အဆီအႏွစ္ေတြကိုေတာ့ လုံးဝမခံစားရတဲ့ အေၾကာင္းကို က်ေနာ္ တစ္ခုစီ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါမယ္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကို တင္ျပပါမယ္။ ရွမ္းျပည္ရဲ႕ေျမတြင္းရွိ မကုန္မခမ္းႏိုင္တဲ့ ရတနာအဆီအႏွစ္ေတြဟာ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝတယ္ဆိုတာကို ဦးစြာေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အဓိကအပါအဝင္ သီးျခားေဒသမ်ားမွ ၁၉၃၅-၁၉၄၀ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ်ထြက္တဲ့ ဓါတ္သတၳဳတန္ခ်ိန္နဲ႔ တန္ဖိုးေငြဟာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
 Table 1
ဒါေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္က ထြက္ခဲ့တဲ့ သတၳဳအမ်ဳိးအစားနဲ႔ အေရအတြက္သာ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ မတူးေဖာ္ရေသးတဲ့ တြင္းထြက္အဆီအႏွစ္ ရတနာေတြဟာလဲ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျမာက္အမ်ားရွိပါေသးတယ္။

၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ေဒါက္တာ ေကာ့ဂ်င္နဲ႔ ဆြန္ဒီ (Dr. Coggin and Sondhi) တို႔ရဲ႕ အိႏၵိယျပည္ ပထဝီေဗဒဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာရင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရဲ႕ တြင္းထြက္ အဆီအႏွစ္ ရတနာေတြဟာ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားႂကြယ္ဝေၾကာင္း သိရပါမယ္။

ၿပီးေတာ့ ဂ်ီဗြီေဟာ့ဗဆြန္ (G.V.Hovson) ရဲ႕ ပထဝီေဗဒ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရင္လဲ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရဲ႕ တြင္းထြက္သတၳဳမ်ားဟာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေတြ႔ရွိတူးေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အစီရင္ခံစာေတြကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ရဲ႕ ေျမတြင္းအဆီအႏွစ္ ရတနာပစၥည္းေတြဟာ မကုန္ႏိုင္မခန္းႏိုင္ေအာင္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝလ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး သိရွိရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီေလာက္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝလွတဲ့ တြင္းထြက္အဆီအႏွစ္ ရတနာပစၥည္းေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာေတြ မရရွိခဲ့ဘူး။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ တတိယဇယားပါ စာရင္း (၁) နဲ႔ (၂) အရ ျပည္နယ္ေတြဟာ ဒီ ရတနာေတြကိုတူးေဖာ္ခြင့္၊ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ေတြ မရွိပါဘူး။ ဗဟို အစိုးရမွာသာ ဒီ အာဏာေတြ ရွိတယ္။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒါဟာ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ေတြမွာ စီးပြားေရးအာဏာမဲ့ပုံကို ေဖာ္ျပျခင္းတရပ္ပါပဲ။

လက္ေတြ႔အားျဖင့္လဲ ျပည္နယ္မ်ားအက်ဳိးမဲ့ေနပုံကို အထူးထုတ္ေဖာ္တင္ျပလိုပါေသးတယ္။ လက္ရွိ အက်ဳိးမဲ့ပုံကို တင္ျပတဲ့ေနရာမွာ ကိုလိုနီေခတ္က စီးပြားေရးအရ ရွမ္းျပည္ရဲ႕ ခံစားရခ်က္ေတြကိုလည္း စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္က နမၼတူ-ဘားမား ေကာ္ပိုေရးရွင္းဟာ တႏွစ္ တႏွစ္မွာ သိန္းေပါင္း တရာေက်ာ္ အျမတ္ေငြ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါစာရင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

၄ ႏွစ္အတြင္း ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္အစီရင္ခံစာ အရ-
 Table 2

အဲဒီလို တႏွစ္လွ်င္ သိန္း တရာေက်ာ္ရတဲ့ အျမတ္ေငြေတြကို နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ကိုလိုနီဘဝတုံးက ဘယ္သူေတြ ခံစားရသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားအရင္းရွင္ ကုမၸဏီႀကီးေတြက ရရွိခံစားရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္သူေတြအဖို႔ အဲဒီ အက်ဳိးအျမတ္ကို တျပားတခ်ပ္မွ် မခံစားရပါဘူး။ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ ကုမၸဏီႀကီးနဲ႔ မဆပလ အစိုးရတို႔ရဲ႕ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ရတဲ့အျမတ္ေငြေတြကို အစုအစပ္ဝင္သူႏွစ္ဦးသာ အက်ဳိးခံစားေနရပါတယ္။ ပိုၿပီးဆိုးတာက နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ကိုလိုနီဘဝတုံးကဆိုရင္ အဲဒီ အက်ဳိးအျမတ္ေငြေတြကို ရွမ္းျပည္သူေတြ မခံစားရေပမယ့္ နမၼတူသတၱဳတြင္းမွ ေကာက္ခံရရွိတဲ့ အခြန္ေတာ္ေငြရဲ႕ ၉၉ ရာခိုင္ႏႉန္းကိုေတာ့ ရွမ္းအစိုးရက ရရွိခံစားရပါေသးတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီဆိုတဲ့ ဒီျပည္ေထာင္စုေခတ္က်မွ နမၼတူသတၱဳတြင္းရဲ႕အက်ဳိးအျမတ္ေတြေရာ အခြန္ေတာ္ေငြေတြကိုပါ ရွမ္းျပည္သူနဲ႔ ရွမ္းအစိုးရတို႔က လုံးဝ မခံစားရပဲ ျဖစ္သြားရပါတယ္။

တျခားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆိုရင္လဲ အက်ဳိးအျမတ္ေရာ အခြန္ေတာ္ေငြေတြကိုပါ ရွမ္းျပည္သူေတြ မခံစားရပါဘူး။ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို (M.R.D.C) ေခၚတဲ့ ဓါတ္သတၱဳပင္ရင္း အေျခအျမစ္တိုးတက္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးအရင္းရွင္အခ်ဳိ႕တို႔ကသာ ခံစားၾကရပါတယ္။ အခြန္ေတာ္ေငြေတြကို ဗဟိုအစိုးရက ေကာက္ယူခံစားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္က တြင္းထြက္ အဆီအႏွစ္ ရတနာပစၥည္းေတြ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေနေသာ္လဲ ရွမ္းျပည္သူေတြကေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတလ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးထုတ္ေဖာ္တင္ျပလိုပါတယ္။

ဒီ ေနရာမွာ ေစာဒကတက္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခုကေတာ့ ရွိပါတယ္။ “ျပည္နယ္ေထာက္ပံ့ေၾကး”ကို ဘယ္ေနရာမွာ သြားၿပီးထားလိုက္သလဲလို႔ ေမးခ်င္ရင္လဲ ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက်မွပဲ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါရေစ။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။