Friday, April 5, 2013

WGEC ၏ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအတြက္ မူေဘာင္ ဆုံးျဖတ္


သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
 
ၿပီးခဲ့သည့္မတ္ခ္်လကုန္ပိုင္းက ထိုင္းနိုင္ငံခ်င္းမိုင္တြင္ လက္နက္ကိုင္ (အပစ္ရပ္/မရပ္) အဖြဲ႕အမ်ားအျပားေတြ႕ဆုံ ေဆြး ေႏြးရာ တိုင္းရင္း သားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႕ WGEC ၏ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ မူေဘာင္ကို ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံေရး အေျခခံ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ လက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႕ WGEC ၏ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ မူေဘာင္တြင္-
၁- အေျခခံမူ (Core-Principle)
၂- လမ္းျပေျမပုံ ၆ ခ်က္( Road Map)
၃- ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား(Agenda/ Talking Point)
၄- ပါဝင္မည့္သူမ်ား (Composition)
၅- ဖြဲ႕စည္းပုံ (Structure)  စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။


၁-  အေျခခံမူတြင္ -  ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုအေျချပဳသြားရန္။
၂- လမ္းျပေျမပုံကိုမူ - ၂၀၁၂  စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ က်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံဆုံးျဖတ္ ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္မည္။
၃- ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မွာ       - လူမွုေရးကူညီေထာက္ပံ့မွု (Humanitarian Assistance)
                - လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ ေရး (Human Rights and National Reconciliation)
                -စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေရး (Economic development , Operation and reform)
                -တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး(Judicial reform)
                -လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားစီရင္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး (Land reform and drugs)   
                 - အာဏာခြဲေဝေရး(Power Sharing)
                -လုံျခဳံေရး (Security)
                -ဖြဲ႕စည္းပုံ (Constitutional affairs)
၄- ပါဝင္မည့္သူမ်ား မွာ   - အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
            - နိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
            - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၅-  ဖြဲ႕စည္းပုံ(Structure)ကို- ညီလာခံကိုအထက္ပါအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ (အေရအတြက္တူညီစြာ) ပို႔ေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညီလာခံ က်င္းပေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းသြားရန္။

ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းေရးေကာ္မတီ၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့လာေရးေကာ္မတီတို႔ကိုပါ ဖြဲ႕စည္းဦးမည္ျဖစ္ရာ လူမွုအဖြဲ႕အစည္း CSOs မ်ားကို လည္းဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ေတြ႕ဆုံပြဲမွ - WGEC ၏နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ အား နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံတင္ျပ၍ အႀကံျပဳခ်က္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားရ ယူသြားဖို႔ရွိေၾကာင္း - ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေသးသည္ဟုဆိုပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္တျပည္လုံးကိုျခဳံငုံေသာ အပစ္ရပ္သေဘာ တူညီခ်က္မူၾကမ္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့သည္မွာ ၁၃ ဖြဲ႕ ရွိၿပီျဖစ္ပါ သည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း မီဒီယာ၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးပါလွေၾကာင္း၊ မီဒီယာမွ ေဖာ္ျပ မေပးပါက ေဒသခံျပည္သူလူထု သိရွိမည္မဟုတ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၌ လူထုပါဝင္မွု မရွိပါက ေအာင္ျမင္ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေနာက္နိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္ တဦး ကေျပာသည္။

သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က “ ၁၉၆၀-၆၂ ခုႏွစ္တုန္းက နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ နိုင္ငံေရး ပါတီနဲ႔ အစိုးရတို႔ဘဲျပင္ဆင္ၾကတယ္။ အဲဒီ အေရးမေအာင္ျမင္ခဲ့တာဟာ လူထု ပါဝင္ခြင့္မရွိ ျခင္းလဲ အေၾကာင္းရင္းတခု ပါဝင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတခါ လုပ္ေနၾက တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ရင္ လူထု ပါဝင္ ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု အျမဲတမ္းေျပာဆိုေလ့ ရွိပါသည္။

အထက္ပါ ေတြ႕ဆုံၿပီး မူေဘာင္ခ်မွတ္မွု အစည္းအေဝးတြင္ -ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP , ရခိုင္တပ္မေတာ္ Arakhin Army, ခ်င္း အမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF , တိုးတက္ေသာကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ DKBA , ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KIO, ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP , ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU, ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာင္စီ KPC , မြန္ ျပည္သစ္ပါတီ NMSP , သၽွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS, သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ SSPP   စသျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။