Thursday, June 27, 2013

ထင္တိုင္းၾကဲ လုပ္တိုင္းရ ႀကံတိုင္းေအာင္ အာဏာရ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ “ ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားအုံးမွာလဲ ”သို႔- သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္မွတဆင့္ ….. သမၼတႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီး ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌႀကီးအား ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍သိေစခ်င္ပါသည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ခ) လီေယာင္က်န္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေရျခဳံထားၿပီး ပါတီ၏အရွိန္အဝါျဖင့္  သၽွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။၎သည္ တ႐ုတ္ေသြးစပ္ေသာ ခိုလုံလီေရွာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ယခင္က နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေဆးေဒသရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လက္ဖက္စိုက္ျခင္း၊ မုန႔္ညႇင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဆိတ္ေမြးျမဴျခင္း စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး သမာအာဇီဝ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပန္းေဆးေဒသရွိ ခိုလုံလီေရွာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ၄င္း၏ တူ၊တပည့္ မ်ားအား ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ရိုးသားေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား မက္လုံးေပးျခင္း၊ တစ္ဖက္လွည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၄င္းတို႔နယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးခိုင္းျခင္းအား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထြက္ရွိလာေသာဘိန္းမ်ားအား ၄င္းတို႔အဖြဲ႕မွ ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးခုတ္ျခင္း၊ မီးေသြးဖုတ္ျခင္း ႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ တစ္ဘက္တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ပိုင္ စက္ေလွဆိပ္မွ သစ္ႏွင့္မီးေသြး မ်ားခိုးပို႔ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား ဘိန္းျဖင့္မွိုင္းတိုက္ထားျခင္း တို႔အား ၄င္း၏စီမံခန႔္ခြဲမွုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းကိုယ္တိုင္ပင္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဟု အမည္ခံကာ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ရာနယ္ေၿမ တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွု ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေရး ႏွင့္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ႀကီးၾကပ္ ညႊန္ၾကားလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျပင္ပန္းတြင္ ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္း ျပကာ ရန္ကုန္ သုဝဏၰရွိေနအိမ္တြင္ ေအးေအးလူလူေနထိုင္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနပါသည္။

ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ၄င္း၏သားျဖစ္သူ (နိုင္ငံျခားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သူ) အား ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကို မိမိ သေဘာျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လ်ာထားျခင္း၊ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားမ်ား အား ဘိန္းမွိုင္းတိုက္ ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ မေက်မနပ္ျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။သို႔ေသာ္ ေဒသရွိ အစိုးရအာဏာပိုင္ အသီးသီးအား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားျခင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရၿခံဳထားျခင္း၊ လက္နက္အင္အား ျပထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သို႔မွ မတြန္းလွန္နိုင္သည့္အျပင္ သေဘာက် ေထာက္ခံအားေပးေနရသည့္ အေျခအေနျဖင့္သာ က်ီးလန႔္စာစား ေနၾကရပါသည္။

ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ၎၏အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ဌာ ေရရွည္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသအတြင္း ဘိန္းမွိုင္းတိုက္ထားမွု႔ေၾကာင့္ ၄င္းအုပ္ ခ်ဳပ္ရာေဒသတြင္သာမက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားရွိ ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ ကခ်င္လူငယ္မ်ားစြာမွာ ဘိန္း အလြန္အကၽြံသုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီး လူညြန႔္တုံး ဘဝပ်က္ကာ ဘိန္းစိုက္၊ဘိန္းရွု ဘဝျဖင့္သာ အဆုံးသတ္ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ယြင္းကာ ခိုးဆိုး၊လူသတ္၊ဓါးျပတိုက္သည္အထိ ဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေၿမ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္လာပါသည္။ တစ္ဘက္နိုင္ငံမွ အခ်ိဳ႕တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားပင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ၿပီး တေပ်ာ္တပါး ဘိန္းဝယ္ယူ သုံးစြဲၾကသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးအထိပင္ ျဖစ္လာပါသည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ရွိ ဦးအိုက္စံေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕မျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕သည္ပင္လ်င္ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္တို႔အဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ား အား မႀကိဳက္ႏွစ္ေသာ္လည္း အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရပါသည္။

(၈.၄.၂၀၁၃) ရက္ေန႔က နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေဆးေဒသရွိ ဘိန္းခ်က္စခန္း (၃) ခုကို တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ဝါေယာ့ျပည္သူ႔စစ္စခန္း (၃) ခုမွ ဘိန္းျဖဴ (၁) ကီလိုဂရမ္၊ ဘိန္းမဲ (၂) ပိႆာ၊ ယာမ(ရာဘ) အလုံး (၄,၀၀၀)တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ပေလာင္(တအာင္း) အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ုံး PWO မွထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ ၾကားသိရပါသည္။

နမ့္ခမ္းေဒသခံတစ္ဦးက “ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္တုန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို မဲထည့္ေပးၾကပါတဲ့။ သူကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာရင္ တရားဝင္ဘိန္းစိုက္ခြင့္ ေပးမယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ တစ္နယ္လုံးက ပန္းေဆးနယ္မွာ ဘိန္းသြားစိုက္ၾကတာေပါ့။ အခြန္ေတာင္ နည္းေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘိန္းဝယ္သူေတာင္ ရွာေနစရာ မလိုပါဘူး။” ဟု ေျပာပါသည္။

(၆.၂.၂၀၁၃) သၽွမ္းျပည္နယ္ေန႔တြင္ ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္၏ တူျဖစ္သူ ရဲေအာင္ေထြး(ခ)လိဖန္ ဦးေဆာင္သည့္ အေပါင္းပါ မ်ား မွ ေဆးဝါးအလြန္အကၽြံ သုံးစြဲၿပီး ဦးေလးအားကိုးျဖင့္ မူးယစ္ရမ္းကားကာ က်ားျဖဴပါတီဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီး၏ေျမးအား ဓါးျဖင့္ခုတ္ကာ မေသမခ်င္း သတ္ခဲ့သည့္အမွုအား က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။၎တို႔အား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီး ရရွိၿပီးေနာက္ (၄.၆.၂၀၁၃)ေန႔က မူဆယ္ခရိုင္တရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္လာစဥ္ အေစာင့္ရဲထံမွ ေသနတ္လုယူၿပီး ပစ္ခတ္ရာ ရဲ(၁)ဦးေသ (၂)ဦးဒဏ္ရာရၿပီး တရားခံမ်ား ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ နမ့္ခမ္းႏွင့္ မူဆယ္ ေဒသခံမ်ားမွ ထိုကဲ့သို႔ရမ္းကားမွုအတြက္ ထိန႔္လန႔္ ေနၾကပါသည္။ ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္၏ တူျဖစ္သူရမ္းကားမွုသည္ သာမန္ရာဇဝတ္သားႀကီးမ်ားပင္ မစဥ္းစားရဲေသာ မလုပ္ရဲေသာ ျပစ္မွုျဖစ္သျဖင့္ ၄င္း၏ဦးေလးအားကိုးျဖင့္ အကာအကြယ္ ရေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ရဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာနိုင္ပါသည္။

ပနး္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အင္အား (၃၀၀)ခန႔္ ပိုင္ဆိုင္၍ ကိုယ္ပိုင္တပ္ဖြဲ႕ အသြင္ပုံစံျဖင့္ နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္ တဝိုက္တြင္ ထင္တိုင္းၾကဲ လုပ္တိုင္းရ ႀကံတိုင္းေအာင္ ျဖစ္ကာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေနျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ နိုင္ငံေတာ္မွ ဘိန္းခင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးကာ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဘိန္းဘုရင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ေဒသရွိ အစိုးရအာဏာပိုင္ အသီးသီးအား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရျခဳံ၍ ပန္းေဆးေဒသတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဘးရန္ကင္းစြာျဖင့္ လူသားအားလုံး အညႊန႔္တုံးေစမည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ထုတ္လုပ္ျခင္း၊နိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ႏွင့္မီးေသြး ခိုးထုတ္ျခင္း ႏွင့္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို သား၊ တူ တပည့္မ်ားစြာျဖင့္ တရားဝင္အမိန႔္ရကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ပါးေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဤေခတ္အခါသည္ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ား အသီးသီးေပၚထြက္၍ တန္းတူ၊အခြင့္အေရးတူ သာတူညီမၽွေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါသည္။ သန္း(၆၀)ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒစိုမိုး မၽွတ ေရးကို အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခအေနလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေနပါလ်က္ႏွင့္ ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္လို လူမ်ား ရွိေနသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊သၽွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ တို႔အား “ ပန္းေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားအုံးမွာလဲ ” လို႔ ေမးလိုက္ပါရေစ။
 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားစစ္စစ္မ်ား

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။